Lao Job
Opportunities

ໂອກາດໃນການສະໝັກ
ວຽກສຳລັບຄົນລາວ

Campaigns
Loading...
Current opportunities
  • Permanent Full Time

    Technician - Heavy Equipment

    Sepon Mine

    ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຄຸມສາງເຄື່ອງ ແມ່ນ ຄຸ້ມຄອງການເບີກ-ຮັບຄື່ອງມື, ເກັບຮັກສາເຄື່ອງມື, ບໍລິຫານ ຈັດການເຄື່ອງມື, ສັ່ງເຄື່ອງມືຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໜ້າວຽກ, ຄຸ້ມຄອງກ່ອງເຄື່ອງມື, ປະກອບທໍ່ໄຮໂດຼລິກ, ຮັບເຄື່ອງ ຈາກສາງໃຫຍ່, ກວດກາເຄື່ອງມື ແລະ ລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍ.

    Applications Close: SE Asia Standard Time
close
close